14:04 22/08/2018
Được chuyển giao hợp đồng bảo hiểm không?
5.00 (100%) 1 đánh giá

Thay đổi “chủ hợp đồng” (còn gọi là “Bên mua BH”): Trong HĐBH nhân thọ, bên mua BH là người kê khai, ký tên trên hồ sơ yêu cầu BH và là người nộp phí BH.

Theo quy định, bên mua BH có thể gửi văn bản yêu cầu công ty chuyển nhượng HĐBH (tức thay đổi chủ HĐ) theo quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng. Nếu người nhận chuyển nhượng đáp ứng được các điều kiện về chuyển nhượng HĐBH theo quy định, công ty bảo hiểm sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết và gửi văn bản xác nhận việc thay đổi này đến khách hàng. Sau khi được chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng (tức chủ hợp đồng mới) có toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ đối với hợp đồng này.

Không thể thay đổi “Người được bảo hiểm": Trong HĐBH, người được BH là cá nhân được công ty BH chấp nhận BH theo các điều khoản của HĐBH như: Sản phẩm BH, thời hạn BH, số tiền BH, phí BH cũng như các điều khoản đặc biệt khác (nếu có) được thẩm định trên cơ sở tuổi, tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp, nhân thân... của chính Người được BH này. Do đó, Người được BH là người không thể thay đổi. Tuy nhiên, nếu HĐBH còn trong thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày phát hành HĐBH), khách hàng có thể thay đổi người được BH bằng cách hủy HĐ cũ và nộp hồ sơ yêu cầu BH mới.

Thay đổi người thụ hưởng: Người thụ hưởng là tổ chức hoặc cá nhân được bên mua BH chỉ định để nhận quyền lợi BH theo quy định của HĐBH. Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, chủ hợp đồng có thể thay đổi người thụ hưởng vào bất cứ thời điểm nào.