Ai cấp phép cho công ty bảo hiểm hoạt động?

Ai cấp phép cho công ty bảo hiểm hoạt động?

Theo quy định tại khoản 2, Điều 121 Luật Kinh doanh Bảo hiểm thì: “Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh ......
22/08/2018